Πολιτική Συστήματος Διαχείρισης

Η ξενοδοχειακή μονάδα «ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΡΑΝΤΙΝΟΣ» έχει καθορίσει την παρούσα Πολιτική η οποία είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία της και το όραμα της καθώς και την ισχύουσα νομοθεσία. Στόχος της Πολιτικής αυτής είναι ναι μεν η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει η επιχείρηση, με τρόπο που ανταποκρίνονται στις ανάγκες και στις προσδοκίες των πελατών της, αλλά και την ενεργή προστασία του περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση των φυσικών πόρων. Προκειμένου η προσπάθεια αυτή να γίνει με συστηματικό και ελεγχόμενο τρόπο, έχει αναπτυχθεί και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Η Διοίκηση δεσμεύεται για:
• την προστασία του περιβάλλοντος περιλαμβανομένης της πρόληψης της ρύπανσης, τη βιώσιμη χρήση των πόρων και τον περιορισμό της επίδρασης στην κλιματική αλλαγή,
• τη συμμόρφωσή της επιχείρησης με τις εφαρμοστέες νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις που αφορούν την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και τις περιβαλλοντικές επιδόσεις,
• την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και τη διαρκή βελτίωση της επιχείρησης αναφορικά με την ποιότητα παροχής υπηρεσιών και τις περιβαλλοντικές μας επιδόσεις,
• την παροχή των απαραίτητων πόρων και την υλοποίηση κατάλληλων ενεργειών προκειμένου το Σύστημα Διαχείρισης να βελτιώνεται συνεχώς σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015.

Κύρια στοιχεία του Συστήματος Διαχείρισης αποτελούν:
• Η διαρκής συμμόρφωση της επιχείρησης με τις σχετικές νομικές απαιτήσεις και δεσμεύσεις σε θέματα που αφορούν την ποιότητα και το περιβάλλον
• Η παροχή των απαραίτητων πόρων για την επίτευξη των στόχων ποιότητας και των περιβαλλοντικών στόχων
• Η συνεργασία με αξιόπιστους προμηθευτές οι οποίοι συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις της επιχείρησης σε σχέση με την ποιότητα και τα περιβαλλοντικά θέματα
• Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των εργαζομένων σχετικά με τα περιβαλλοντικά θέματα
• Η ετοιμότητα της επιχείρησης σε πιθανές καταστάσεις εκτάκτου ανάγκης
• Η λήψη βιώσιμων μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος
• Ο προσδιορισμός και η εγκατάσταση περιβαλλοντικών σκοπών και στόχων, στόχων ποιότητας και καλών πρακτικών
• Ο έλεγχος της επίδοσης σχετικά με τα θέματα ποιότητας και περιβαλλοντικής διαχείρισης
• Η μέριμνα για τη συνεχή βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης
• Η υποστήριξη των πελατών


Ο Υπεύθυνος Συστήματος έχει σαφή δικαιοδοσία και οργανωτική ελευθερία στο να εντοπίζει προβλήματα, να εισάγει, να συνιστά ή να προσφέρει λύσεις και να επιβεβαιώνει την εφαρμογή των λύσεων, με σκοπό τη διαρκή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης.

Όλο το προσωπικό εκπαιδεύεται στους κανόνες ατομικής υγιεινής, σε θέματα διασφάλισης ποιότητας, καλές περιβαλλοντικές πρακτικές καθώς και σε άλλα θέματα ανάλογα με την θέση εργασίας του πριν αναλάβει τα νέα του καθήκοντα. Ο κάθε εργαζόμενος οφείλει, κάνοντας χρήση της εκπαίδευσης που του δίνεται και των μέσων που τίθενται στη διάθεσή του με τον καλύτερο τρόπο, να τηρεί τις διαδικασίες του Συστήματος Διαχείρισης και να συμβάλλει στη διαρκή εδραίωσή και βελτίωσή του.

Share this post

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn

espa.jpg

tuv-logo.jpg          iris.JPG

Socrates Organic Village Agrillia

Welcome to Socrates Organic Village Agrillia! If you yarn for a break from the chaos of city life, then come and visit us. Discover the hidden beauties of Western Greece, discover the last paradise on earth in Europe.

Stay updated:


Contact Us

For general information please contact us:
  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  +30 26310 50123 
Mobile: +30 697 867 6171

Check-in from: 3pm
Check out by: 11.00am

The front desk / reception is open from: 8am - 8pm

For outside hours check-in, please contact us.
             

  Agrilia, Messolonghi, 30200, Aetoloakarnania, Greece

GuestInn.jpg 28272_Digital_Promo_Assets_Circle_enGB_rebrand-01-481x481.png1766892  social_media.pngecotourism member 2019